Авто замын дохио тэмдэг

Авто замын дохио тэмдэг

 

Авто замын дохио тэмдгийг шинэ технологиор, MNS4597:2003 стандартын дагуу хийж байна.